Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpracování písemností

Na základě četných žádostí klientů jsem se rozhodla zareagovat na narůstající aktivitu Finanční správy ČR, pokud jde o vymáhací a související / navazující činnost správce daně, a rozšířila jsem portfolio mnou nabízených služeb o zpracování veškerých typů písemností nezbytných pro řízení se správcem daně, s výjimkou daňových přiznání.

 

CO NABÍZÍM?

 • písemnosti spojené s kontrolními postupy správce daně, tj. např. zpracování písemných odpovědí na dotazy správce daně, odpovědi na výzvu k prokázání skutečností či výzvu k uplatnění práva, vyjádření k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění, odvolání proti platebním / dodatečným platebním výměrům,
 • písemnosti spojené s vymáhacími postupy správce daně, tj. např. žádosti o posečkání (vč. žádostí o povolení splátkového kalendáře), žádosti o odklad daňové exekuce, žádosti o vyjmutí věci z daňové exekuce, prohlášení o majetku,
 • písemnosti spojené s registračním řízením, tj. zejména vyjádření k zahájenému řízení o zrušení registrace k dani,
 • písemnosti spojené s řízením o prohlášení nespolehlivým plátcem daně (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH), tj. zejména vyjádření k zahájenému řízení o prohlášení nespolehlivým plátcem, odvolání proti rozhodnutí o prohlášení nespolehlivým plátcem,
 • odvolání proti všem typům rozhodnutí správce daně, jež nebyly vyjmenovány výše (vč. odvolání proti zajišťovacím příkazům),
 • samozřejmě také sdělení, žádosti o prodloužení lhůty, odpovědi na výzvy k součinnosti (§ 57 odst. 1, resp. § 93 odst. 4 daňového řádu) a jiné písemnosti poplatné pro všechny typy řízení vedené před správcem daně.

Nejste-li si jisti, zda Vámi poptávaná písemnost spadá do výše vyjmenovaných kategorií, není nic snazšího než mne kontaktovat. Obecně platí, že jsem schopna připravit prakticky jakoukoli písemnost, která má oporu v daňovém řádu.

 

JAK TO PROBÍHÁ?

Vzhledem k tomu, že pouhé zpracování výše uvedených typů písemností samo o sobě obvykle nevyvolává nutnost navázání dlouhodobějšího vztahu ani osobního kontaktu, lze poptávku klienta zrealizovat velmi snadno a rychle:

 • prvotní seznámení s případem - během prvního kontaktu, který proběhne ze strany klienta nejčastěji telefonicky či e-mailem, by zcela jistě mělo zaznít, jaký typ řízení u klienta probíhá, co je jeho předmětem a v jaké fázi se nachází (např. "včera nám bylo doručeno vyrozumění o výši nedoplatků" nebo "dnes nám finanční úřad uvalil exekuci na bankovní účet" apod.). Dále by mělo zaznít stanovisko klienta k danému řízení (např. "jsme schopni dluh uhradit pouze ve splátkách ve výši xxxx Kč rozložených do tří následujících měsíců"). V reakci na tyto informace ode mě klient obdrží prvotní odhad situace, vč. jejího možného dalšího vývoje a návrh řešení - tj. jakou písemnost a v jakém termínu je nutno zpracovat.
 • uzavření smlouvy / doručení objednávky - písemnou smlouvu doporučuji pouze v případě písemností týkajících se kontrolních postupů; u běžných řízení postačí písemná objednávka klienta (zaslaná e-mailem), na jejíž formulaci se dohodneme v rámci prvotního kontaktu.
 • převzetí podkladů - naprostá většina písemností připravovaných pro správce daně musí být opřena o podklady (v řeči správce daně o důkazní prostředky), jinak půjde o pouhá formální podání, která správce daně dříve či později zamítne pro jejich nepodloženost. V případě zpracování jednotlivých písemností obvykle postačuje pouze omezený okruh podkladů, které lze doručit e-mailem. O jaké podklady přitom v daném případě jde, bude klient informován nejpozději prostřednictvím potvrzení objednávky. Podklady, jejichž potřeba vyvstane až v průběhu samotného zpracování objednané písemnosti, mohou být rovněž doručeny e-mailem. K tomuto tématu uvádím, že veškerá korespondence s klienty vč. jimi poskytnutých podkladů a mnou zpracovaných písemností, je z e-mailové schránky po jejich archivaci smazána, čímž je eliminováno potenciální riziko úniku dat plynoucí z této formy komunikace. Samozřejmě, v případě výslovného přání klienta lze podklady předat i osobně; o tomto úkonu bude sepsán předávací protokol.
 • komunikace s klientem - veškerá komunikace je primárně vedena e-mailem, a to z důvodu průkaznosti jejího obsahu. Samozřejmě nejsou vyloučeny telefonické konzultace, jejichž obsah však bude mnou následně shrnut do e-mailu zaslaného klientovi. Smyslem tohoto opatření je ověření správného pochopení diskutované věci oběma stranami, což je pro úspěch vzájemného vztahu naprosto klíčové.
 • předání hotové písemnosti - po zpracování objednané písemnosti je tato zaslána e-mailem klientovi i s dalšími pokyny. V případě rozsáhlých písemností, např. vyjádření k výzvám či k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění, preferuji průběžné odesílání (po kapitolách) tak, aby se příp. připomínky a návrhy klienta na doplnění mohly promítnout do navazujících částí zpracovávané písemnosti a klient tak nemusel na jednu a tutéž věc upozorňovat opakovaně.

 

CO ZA TO?

Odměna za zpracování písemností je stanovena dohodou, a to jako odměna za odpracovaný čas (tedy nikoli za normostranu, jak bývá obvyklé např. u některých právníků či daňových poradců). Důvod je ten, že před správcem daně nerozhoduje kvantita, nýbrž kvalita.

Odměna, vypočtená jako dohodnutá hodinová sazba x počet odpracovaných hodin (zaokrouhlený na jedno desetinné místo, neboť čas je měřen s přesností na 5 minut), je splatná na základě faktury vystavené po dokončení objednávky.