Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pár slov o mně

Pro úspěch spolupráce s klientem je zcela zásadní vzájemná důvěra. Proto zde připojuji některé bližší informace o mně, mém vzdělání a praxi, abych případným zájemcům o poradenství usnadnila rozhodování, zda mne oslovit či nikoli.

 

VZDĚLÁNÍ

 • VŠE, Jindřichův Hradec, obor management veřejné správy – ukončeno státní závěrečnou zkouškou (2006, titul „inženýr“)
 • Univerzita Hradec Králové, obor zdravotnický management – ukončeno bakalářskou zkouškou s vyznamenáním (2003, titul „bakalář“)
 • Vyšší odborná škola technicko-ekonomická, Rychnov nad Kněžnou, obor firemní ekonomika – ukončeno absolutoriem s vyznamenáním (1999, titul „diplomovaný specialista“)
 • Obchodní akademie, Choceň, obor všeobecná ekonomika – ukončeno maturitní zkouškou s vyznamenáním (1996)

Ač jsem je zde poctivě uvedla, nehrají pro mě tituly získané studiem prakticky žádnou roli. Ve svém profesním životě jsem poznala mnoho vynikajících lidí, kteří žádný titul neměli a přesto platili mezi kolegy za uznávané odborníky, i naopak lidí, kteří navzdory vysokoškolskému diplomu efektně zabalenému do červených desek byli v praxi naprosto nepoužitelní. Samozřejmě nelze tuto zkušenost paušalizovat na všechny školy a obory, nicméně můj názor je ten, že iniciativa a otevřená mysl v kombinaci se zdravým selským rozumem mnohdy pomohou více než doklad o absolvování vysoké školy.

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 1. státní sféra
 • kontrolor finančního úřadu (2012-2021)

náplň práce: kompletní vyhledávací a kontrolní činnost, tj. zejména provádění místních šetření, postupů k odstranění pochybností a daňových kontrol, zpracování veškeré související písemné agendy (protokoly z jednání, úřední záznamy, výzvy k součinnosti třetích osob, výzvy k odstranění pochybností, výzvy k prokázání skutečností či k uplatnění práva, výsledky postupu k odstranění pochybností, výsledky kontrolního zjištění, zprávy o daňové kontrole, zajišťovací příkazy apod.), analýzy dat získaných v rámci vyhledávací činnosti vč. analýz hospodaření šetřených subjektů

 • vedoucí odd. organizace a řízení v pražské fakultní nemocnici (2006-2008)

náplň práce: optimalizace řídících procesů a organizační struktury v souladu se strategií nemocnice, zpracování a realizace systému řízené dokumentace, vydávání interních řídích předpisů, ve spolupráci s výpočetním střediskem správa intra- a internetových stránek nemocnice

 • interní auditor v pražské fakultní nemocnici (2002-2006)

náplň práce: provádění šetření v rámci nemocnice se zaměřením na oblast vztahů s obchodními partnery a finančních vztahů s Ministerstvem zdravotnictví ČR (zúčtování dotací), analýzy hospodaření nemocnice, reporting vedení nemocnice i Ministerstvu financí ČR

 1. soukromý sektor
 • vedoucí odd. zdravotních pojišťoven v nemocnici zřizované krajem (2011)

náplň práce: analýza smluvních vztahů s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, analýza úhradových vyhlášek z pohledu vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, doporučení výkaznictví s ohledem na závěry předchozích dvou bodů, edukace jednotlivých úrovní pracovníků nemocnice v oblasti úhrad zdravotní péče

 • ekonomický náměstek v nemocnici zřizované krajem (2010-2011)

náplň práce: řízení ekonomického úseku nemocnice (5 oddělení), garance jeho výstupů vč. daňové oblasti, řízení finančních toků nemocnice, správa pohledávek a závazků, zpracování finančních plánů nemocnice i jednotlivých oddělení, průběžné vyhodnocování jejich plnění, reporting představenstvu i jednotlivým vedoucím pracovníkům, analýzy problémových oblastí vč. návrhů variant řešení, zpracování vnitřních předpisů z ekonomické oblasti

 • asistent ekonomického náměstka v nemocnici zřizované krajem (2008-2009)

náplň práce: analýzy pohledávek a závazků nemocnice, analýzy vybraných procesů v nemocnici, posuzování výhodnosti u variantních řešení, administrace realizace a vyúčtování poskytnuté dotace z Evropských fondů, evidence výběru regulačních poplatků v nemocnici, zejména oblasti návrhů na uzavření darovací smlouvy mezi klienty a příslušným krajem, zpracování návrhů vnitřních předpisů z ekonomické oblasti

 • vedoucí odbytu u distributora zdravotnického materiálu (2002)

náplň práce: vedení obchodního oddělení (skladové činnosti, plánování závozů, koordinace činnosti obchodních zástupců), dohled nad dodržováním zásad správné distribuční praxe, řízení nákupů od dodavatelů, zpracování ceníků vč. výprodejových, kontrola regulovaných cen, administrativní činnosti spojené s funkcí vč. vystavování dokladů

 • samostatná účetní u distributora zdravotnického materiálu (2001-2002)

náplň práce: vedení účetní agendy týkající se finančních transakcí (pokladna, banka), vedení skladové agendy (příjemky, výdejky, převody mezi sklady), řešení obchodních vztahů prostřednictvím zápočtů, jednání s obchodními partnery vč. vymáhání pohledávek

 • finanční referent u velkodistributora léčiv a zdravotnického materiálu (1999-2001)

náplň práce: analýza hospodaření celé společnosti i jednotlivých poboček, správa pohledávek a závazků vč. uzavírání splátkových kalendářů a dohod o vyrovnání, příprava podkladů pro potřeby financujících institucí a leasingových společností, řízení finančních toků, reporting představenstvu o finanční situaci a předpokládaném vývoji stavu pohledávek a závazků, příprava platebních rozkazů a žalob vč. listinných důkazů, příprava projektů nově zakládaných dceřiných společností, zpracování kalkulací cen výrobní dceřiné společnosti

 

Uvedený výčet je i na člověka s více jak dvacetiletou praxí poměrně rozsáhlý a mohl by tak evokovat sklon k fluktuanství, ale tak tomu rozhodně není. Spíše vždy zasáhl osud, ať již v podobě organizačních změn, urgentního nedostatku příslušné pracovní síly či prohlášení konkurzu. Na druhou stranu, díky uvedenému výčtu jsem získala obrovské množství zkušeností, které jsem se pak vždy snažila aplikovat v každé další pozici – a ze kterých budu vycházet i při své současné roli ekonomického poradce.

 

CHARAKTER

Uvádět charakteristické rysy vlastní osoby je nesmírně náročné, chce-li být člověk objektivní – nemluvě o tom, že na tomto místě tak činím před svými potenciálními klienty. Je to však nezbytné, chci-li předejít některým nedorozuměním, která by se mohla v budoucnu mezi mnou a mými klienty vyskytnout v důsledku rozdílného hodnotového žebříčku.

 

Proto jako první charakteristiku uvádím, že vždy jednám „na rovinu“, nic před svými klienty neskrývám (s výjimkou údajů podřízených povinnosti mlčenlivosti) a ze zásady vždy mluvím pravdu. Současně „mám tah na branku“, jsem zvyklá podniknout vše, co je možné (a samozřejmě legální), abych dosáhla vytyčeného cíle, s nímž jsem ztotožněná, příp. abych alespoň mohla nabýt dobrého pocitu, že jsem pro danou věc udělala naprosté maximum. Na druhou stranu, nikdy nepodpořím záležitost, o jejíž správnosti nejsem přesvědčena, a to ani přes sebevětší nátlak svého okolí.

 

Co se týče jednání s lidmi, nejsem přehnaně komunikativní a o svých vyjádřeních přemýšlím; současně nemám problém říci, že něco v danou chvíli nevím. Praxe kontrolora finančního úřadu mě opakovaně přesvědčila, že jsem schopná racionálních a logických reakcí i ve vypjatých či náročných situacích. Jednám systematicky a promyšleně a snažím se předvídat kroky svého okolí. Za svými postupy a rozhodnutími si pevně stojím a nemám ve zvyku je měnit, nezměnily-li se zásadně vstupní faktory, na základě kterých byla daná rozhodnutí přijata.

 

Jednám tak, abych se každému mohla kdykoli bez obav podívat přímo do očí. Důvěru chápu jako to nejcennější, čeho se mi může dostat; svůj slib považuji za nejvyšší záruku, jakou mohu svému okolí dát.

 

Férový přístup očekávám i od svých klientů. Jeho případné nedodržení by mělo pro pokračování vzájemného obchodního vztahu se mnou fatální následky.